•  

  تماس جهت مشاوره

  ۰۹۱۳۱۰۸۳۹۱۳

 •  

  ساعت کاری

  شنبه تاپنج شنبه ۸ صبح تا ۶ عصر

پوشش آبگریز و ضد خش سطوح فلزی SCC

SCC ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻧﻮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻓﺮآوري ﺷﺪه اﺳﺖ.

 SCC ﭘﺲ از اﺟﺮا ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ، ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. از ﺧﻮاص اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
ﺿﺪ ﺧﺶ ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ ، ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و زردﺷﺪﮔﯽ ، ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﯿﺪي و ﺑﺎزي ، ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻀﻮﻻت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از اﺟﺮا ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ، ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻧﻪ را آﺑﮕﺮﯾﺰ و روﻏﻦ ﮔﺮﯾﺰ ﻧﻤﻮده و از ﺟﺬب ﺷﺪن ﮔﺮد و ﺧﺎك ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از SCC ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻤﺮ رﻧﮓ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮد را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﻗﯿﺖ ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز و ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 

ویژگی ها

 • اﯾﺠﺎد ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﺑﺮاﻗﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
 • ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ به سطح
 • ﺧﺎﺻﯿﺖ آﺑﮕﺮﯾﺰي و روﻏﻦ ﮔﺮﯾﺰي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
 • ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ
 

ویژگی ها

 • ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺮاش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
 • سازگار با رنگ خودرو
 • ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ