•  

  تماس جهت مشاوره

  ۰۹۱۳۱۰۸۳۹۱۳

 •  

  ساعت کاری

  شنبه تاپنج شنبه ۸ صبح تا ۶ عصر

پوشش آبگریز ساختمانی WRA

WRA ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻧﻮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻓﺮآوري ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺳــﻄﻮح ﻣﺼــﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺟﺬب آب دارﻧﺪ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ WRA ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ، ﭘﻮﺷﺶ ﺿﺪآب ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﻋﻤﻖ زﯾﺮﻻﯾﻪ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺗﺒﺨﯿﺮ آب ، ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺑﺎ دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا واﮐﻨﺶ داده و ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮي آﺑﮕﺮﯾﺰ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در آب را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 
ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﯽ ، آﺟﺮي ، ﮔﭻ ، ﻣﻮزاﺋﯿــﮏ، ﮐﺎﺷــﯽ ، ﺳــﻨﮓ ﻃﺒﯿﻌــﯽ و ﺳــﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ، ﭼﻮب ﺧﺎم و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺟﺎذب آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰودﻧﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ آﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ و رزﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

 

ویژگی های محصول

 • از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺋﯿﻨﮕﯽ آب ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 • ﭘﺲ از اﺟﺮا ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﭘﺬﯾﺮي ﺳﻄﻮح را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 • ﺿﺪ ﻗﺎرچ و ﺟﻠﺒﮏ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎراﻧﯽ و ﻣﺮﻃﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • از ﯾﺦ زدﮔﯽ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﻄﻮح ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 • ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺿﺪ زرد ﺷﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ ، ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و  ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • داراي ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.