پوشش آبگریز و ضد خش سطوح

راهکاری نوین برای محافظت سطوح صیقلی در برابر خسارات ناشی از آب.

قیمت بسیار رقابتی

طول عمر بالا و عملکرد عالی

قابل اجرا بر روی سطوح صیقلی

پوشش آبگریز و ضد خش سطوح صیقلی SCC

SCC ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻧﻮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻓﺮآوري ﺷﺪه
درباره محصول

SCC ﭘﺲ از اﺟﺮا ، ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮ روي ﺳﻄوح صیقلی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. از ﺧﻮاص اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
ﺿﺪ ﺧﺶ ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ ، ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و زردﺷﺪﮔﯽ ، ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﯿﺪي و ﺑﺎزي ، ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻀﻮﻻت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از اﺟﺮا ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﺮ روي ﺳﻄوح صیقلی ، ﺳﻄﺢ را آﺑﮕﺮﯾﺰ و روﻏﻦ ﮔﺮﯾﺰ ﻧﻤﻮده و از ﺟﺬب ﺷﺪن ﮔﺮد و ﺧﺎك ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از SCC ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻤﺮ رﻧﮓ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮد را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﻗﯿﺖ ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز و ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

عملکرد محصول

این محصول دارای خواص آبگریزی و روغن گریزی بسیار عالی بر روی انواع سطوح فلزی ، سطوح سنگی ، سطوح چوبی و .. می باشد.
خواص آبگریزی90%
خواص روغن گریزی94%
میزان براقیت70%
مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش99%
مقاومت در برابر اسید90%

نوآوری برای زندگی بهتر

کلیه محصولات این شرکت در واحد تحقیق و توسعه(R&D) با همکاری مراکز علمی
مطالعه و فرمولسازی شده و پس از آزمایش های کنترل کیفی و مطابق با نیاز مشتری به مرحله تولید می رسند.