پوشش و افزودنی آبگریز ساختمانی

راهکاری نوین برای محافظت ساختمان در برابر خسارات ناشی از نفوذ آب.

قیمت بسیار رقابتی

طول عمر بالا و عملکرد عالی

قابل اجرا توسط کلیه روش های متداول پوشش دهی

پوشش و افزودنی آبگریز ساختمانی WRD

WRD ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ ، ﺑﺪون ﻣﺰه و ﺑﺪون ﺑﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻧﻮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
درباره محصول

WRD از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ ﻓﻌﺎل Si-H ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ و ﺿﺪ آب ﺳﺎزي ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب آب در ﺳﻄﻮح ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺬف ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ آب ﻣﻘﺎوم ﻧﻤﻮد.
ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﯽ ، آﺟﺮي ، ﮔﭻ ، ﻣﻮزاﺋﯿﮏ، ﮐﺎﺷﯽ ، ﺳﻨﮓ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﭼﻮب ﺧﺎم و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺟﺎذب آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰودﻧﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﻮاره ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮔﭽﯽ ﺿﺪآّب و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮدرﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ آب ﮔﺮﯾﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

عملکرد محصول

این محصول دارای خواص آبگریزی بسیار عالی بر روی انواع آجر ، سنگ ، سیمان و ... می باشد.
خواص آبگریزی85%
خواص روغن گریزی35%
عمق نفوذ95%
مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش99%
مقاومت در برابر اسید75%

نوآوری برای زندگی بهتر

کلیه محصولات این شرکت در واحد تحقیق و توسعه(R&D) با همکاری مراکز علمی
مطالعه و فرمولسازی شده و پس از آزمایش های کنترل کیفی و مطابق با نیاز مشتری به مرحله تولید می رسند.